Eil. Nr. I pagrindinė forma (bendratis) II pagrindinė forma (būtasis laikas) III pagrindinė forma (būtojo laiko dalyvis) Reikšmė
1 arise arose arisen pasirodyti, pakilti, pabusti
2 be was, were been būti
3 beat beat beaten suduoti, mušti
4 become became become tapti (kuo)
5 begin began begun pradėti
6 bite bit bitten kąsti
7 blow blew blown pūsti
8 break broke broken laužyti, daužyti
9 bring brought brought atnešti
10 build built built statyti
11 burn burnt burnt degti, deginti
12 buy bought bought pirkti
13 catch caught caught gaudyti, sugauti
14 choose chose chosen rinkti, pa(si)rinkti
15 come came come ateiti
16 cost cost cost kainuoti
17 cut cut cut pjauti, kirsti
18 deal dealt dealt turėti reikalų
19 dig dug dug kasti
20 do did done daryti
21 draw drew drawn piešti, brėžti liniją; tempti, traukti
22 drink drank drunk gerti
23 drive drove driven vairuoti; varyti
24 eat ate eaten valgyti
25 fall fell fallen kristi
26 feel felt felt jausti
27 fight fought fought kovoti, kariauti
28 find found found (su)rasti, išsiaiškinti
29 fly flew flown skristi
30 forbid forbade, forbad forbidden uždrausti
31 forget forgot forgotten užmiršti
32 forgive forgave forgiven atleisti
33 freeze froze frozen sušalti, užšalti
34 get got got gauti, pasiekti
35 give gave given duoti
36 go went gone eiti, važiuoti
37 grow grew grown augti, auginti; darytis
38 hang hung hung kabėti, pakabinti
39 have had had turėti
40 hear heard heard girdėti
41 hide hid hidden slėpti
42 hold held held laikyti
43 hurt hurt hurt sužeisti, įskaudinti
44 keep kept kept laikyti, saugoti (paslaptį)
45 know knew known žinoti
46 lay laid laid (pa)dėti
47 lead led led vesti, vadovauti
48 learn learnt (learned) learnt (learned) mokytis, išmokti, sužinoti
49 leave left left palikti
50 lend lent lent (pa)skolinti
51 let let let leisti
52 lie lay lain gulėti
53 lose lost lost pralaimėti, pamesti
54 make made made (pa)daryti, gaminti
55 mean meant meant reikšti, turėti galvoje
56 meet met met su(si)tikti (ką nors)
57 pay paid paid mokėti (pinigus)
58 put put put (pa)dėti (ką nors)
59 read [i:] read [e] read [e] skaityti
60 ride rode ridden joti
61 ring rang rung skambėti, skambinti
62 rise rose risen keltis, atsistoti
63 run ran run bėgti
64 say said said sakyti
65 see saw seen matyti
66 seek sought sought ieškoti
67 sell sold sold parduoti
68 send sent sent siųsti
69 set up set up set up pastatyti
70 shake shook shaken kratyti
71 shine shone shone šviesti
72 shoot shot shot šauti
73 show showed shown rodyti
74 shut shut shut uždaryti
75 sing sang sung dainuoti
76 sit sat sat sėdėti
77 sleep slept slept miegoti
78 speak spoke spoken kalbėti
79 spend spent spent (iš)leisti, praleisti
80 spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled gadinti
81 spread spread spread sklisti
82 stand stood stood stovėti
83 steal stole stolen vogti
84 stick stuck stuck smeigti; klijuoti
85 strike struck struck suduoti, mušti
86 swear swore sworn prisiekti
87 swim swam swum plaukti
88 take took taken imti
89 teach taught taught mokyti
90 tear tore torn plėšyti
91 tell told told pasakyti, pasakoti
92 think thought thought galvoti, manyti
93 throw threw thrown mesti
94 understand understood understood suprasti
95 wake woke, waked woke(n) pabusti, žadinti
96 wear wore worn dėvėti, nešioti
97 weep wept wept verkti
98 win won won laimėti
99 wind wound wound pasukti, prisukti, sukti(s)
## write wrote written rašyti

Patiko (0)

Rodyk draugams